5 Comments

 1. gzq said:

  这星期滚去实习了,等过几天有时间再把剩下的phase_6补上

  四月 9, 2014
  Reply
  • gzq said:

   已补上phase_6

   四月 11, 2014
   Reply
 2. Xinya Zhang said:

  Dump of assembler code for function phase_4:
  0x08048e2c : sub $0x2c,%esp
  0x08048e2f : lea 0x1c(%esp),%eax
  0x08048e33 : mov %eax,0xc(%esp)
  0x08048e37 : lea 0x18(%esp),%eax
  0x08048e3b : mov %eax,0x8(%esp)
  0x08048e3f : movl $0x804a775,0x4(%esp)
  0x08048e47 : mov 0x30(%esp),%eax
  0x08048e4b : mov %eax,(%esp)
  0x08048e4e : call 0x80488d0
  0x08048e53 : cmp $0x2,%eax
  0x08048e56 : jne 0x8048e5f
  0x08048e58 : cmpl $0xe,0x18(%esp)
  0x08048e5d : jbe 0x8048e64
  0x08048e5f : call 0x8049455
  0x08048e64 : movl $0xe,0x8(%esp)
  0x08048e6c : movl $0x0,0x4(%esp)
  0x08048e74 : mov 0x18(%esp),%eax
  0x08048e78 : mov %eax,(%esp)
  0x08048e7b : call 0x8048dcb
  0x08048e80 : cmp $0x6,%eax
  0x08048e83 : jne 0x8048e8c
  0x08048e85 : cmpl $0x6,0x1c(%esp)
  0x08048e8a : je 0x8048e91
  0x08048e8c : call 0x8049455
  0x08048e91 : add $0x2c,%esp
  0x08048e94 : ret
  End of assembler dump.
  (gdb) disas func4
  Dump of assembler code for function func4:
  0x08048dcb : push %esi
  0x08048dcc : push %ebx
  0x08048dcd : sub $0x14,%esp
  0x08048dd0 : mov 0x20(%esp),%edx
  0x08048dd4 : mov 0x24(%esp),%eax
  0x08048dd8 : mov 0x28(%esp),%ebx
  0x08048ddc : mov %ebx,%ecx
  0x08048dde : sub %eax,%ecx
  0x08048de0 : mov %ecx,%esi
  0x08048de2 : shr $0x1f,%esi
  0x08048de5 : add %esi,%ecx
  0x08048de7 : sar %ecx
  0x08048de9 : add %eax,%ecx
  0x08048deb : cmp %edx,%ecx
  0x08048ded : jle 0x8048e06
  0x08048def : sub $0x1,%ecx
  0x08048df2 : mov %ecx,0x8(%esp)
  0x08048df6 : mov %eax,0x4(%esp)
  0x08048dfa : mov %edx,(%esp)
  0x08048dfd : call 0x8048dcb
  0x08048e02 : add %eax,%eax
  0x08048e04 : jmp 0x8048e26
  0x08048e06 : mov $0x0,%eax
  0x08048e0b : cmp %edx,%ecx
  0x08048e0d : jge 0x8048e26
  0x08048e0f : mov %ebx,0x8(%esp)
  0x08048e13 : add $0x1,%ecx
  0x08048e16 : mov %ecx,0x4(%esp)
  0x08048e1a : mov %edx,(%esp)
  0x08048e1d : call 0x8048dcb
  0x08048e22 : lea 0x1(%eax,%eax,1),%eax
  0x08048e26 : add $0x14,%esp
  0x08048e29 : pop %ebx
  0x08048e2a : pop %esi
  0x08048e2b : ret

  二月 18, 2015
  Reply
  • Xinya Zhang said:

   楼主能帮忙看一下吗?谢谢啦ToT! Bomb lab 虐哭了。。。

   二月 18, 2015
   Reply
   • Jason Guo said:

    呃,对不起,我现在才看到。。这个网站我不怎么用了,所以很少上来看。。

    七月 27, 2015
    Reply

gzq进行回复 取消回复

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注